الیزابت سانبی

الیزابت سانبی عاشق بازی با کلمات است! نوشتن به لیز کمک می کند تا ایده های جدیدی پیدا کند، چیزهای جدید یاد بگیرد، احساسات خود را بفهمد و آنها را به دیگران بیان کند. نوشتن همچنین راهی است که لیز امرار معاش می کند. او برای شرکت های بزرگ و کوچک می نویسد. او مقالات مجلات می نویسد. و او کتاب هایی برای کودکان و نوجوانان می‌نویسد که به آنها کمک می‌کند صدای خود را در دنیایی امیدوارانه بیابند.الیزابت سانبی عاشق بازی با کلمات است! نوشتن به لیز کمک می کند تا ایده های جدیدی پیدا کند، چیزهای جدید یاد بگیرد، احساسات خود را بفهمد و آنها را به دیگران بیان کند. نوشتن همچنین راهی است که لیز امرار معاش می کند. او برای شرکت های بزرگ و کوچک می نویسد. او مقالات مجلات می نویسد. و او کتاب هایی برای کودکان و نوجوانان می‌نویسد که به آنها کمک می‌کند صدای خود را در دنیایی امیدوارانه بیابند.
کتاب های این نویسنده

2020 © Copyright - almaatech.ir