محیا

  • نوع فعالیت : تولید کننده

«محیا» اتاق هیئت و مقاومتِ خانه ماهد است. هدف ما در محیا، احیای هویت اصیل در اجرای مناسک
مذهبی و همراه کردن زندگی امروز با قهرمانان واقعی ملی و مذهبی مان است.

محصولات پیشنهادی

2020 © Copyright - almaatech.ir